Podmienky použitia a zásady spracovania údajov

Podmienky použitia a zásady spracovania údajov

I. Všeobecné ustanovenia

 

I / 1. Prevádzkovateľ

Aktuálne webové stránky prevádzkuje spoločnosť AHI Roofing Kft. (sídlo: H-8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14 .; registračné číslo spoločnosti: 19-09-511580; e-mail: office@gerardroofs.eu, ďalej iba „Prevádzkovateľ“, a pokiaľ ide o spracovanie údajov, „Správca údajov“). Osobné údaje poskytnuté používateľovi na webových stránkach spracováva Prevádzkovateľ.

 

I / 2. Používateľ

Používatelia zahŕňajú všetky osoby, ktoré navštívia webovú stránku alebo používajú jej služby bez ohľadu na registráciu. Niektoré služby môžu používať iba registrovaní používatelia.

 

I / 3. Rozsah a zmeny týchto Zásad

Rozsah týchto podmienok používania a zásady spracovania údajov (ďalej iba „zásady“) zahŕňa poskytované služby a spracovanie údajov prevádzkovateľom vzťahujúce sa na túto webovú stránku (ďalej iba „webovú stránku“).

Ak sa v tomto dokumente neuvádza inak, rozsah týchto zásad nezahŕňa služby ani spracovanie údajov súvisiace s propagačnými akciami, lotériami, službami, inými kampaňami či obsahom zverejneným tretími stranami, či už inzerujúcimi, alebo iným spôsobom uvedenými na webových stránkach. Ak sa v tomto dokumente neuvádza inak, rozsah zásad nezahŕňa služby ani spracovanie údajov z webových stránok a od poskytovateľov služieb pripojených k webovej stránke prostredníctvom odkazu na webových stránkach.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Zásady. Prevádzkovateľ bude na požiadanie informovať používateľa o predchádzajúcich zmenách. Prevádzkovateľ uverejní zmenenú politiku na webovej stránke a zmeny nadobudnú účinnosť až po tomto zverejnení. Len čo sa zmena uverejnení na webových stránkach, platí pre používateľov bez ďalších upozornení či opatrení. Prevádzkovateľ nie je povinný zaslať používateľom samostatné oznámenie o zmenách.

 

I / 4. Činnosti prevádzkovateľa, cieľ webových stránok

Prevádzkovateľ je obchodné združenie zaoberajúce sa distribúciou a výrobou strešných produktov Gerard na profesionálnej báze; svoje služby poskytuje nielen v Maďarsku, ale uvedené výrobky distribuuje aj po celej Európe.

Cieľom tejto webovej stránky je predstaviť všetkým návštevníkom distribuované produkty a služby poskytované spoločnosťou a zároveň poskytovať informácie o dostupnosti týchto produktov a služieb, ako aj o operátorovi a jeho činnostiach.

 

 

I / 5. Rozhodné právo

Prevádzkovateľ je obchodné združenie založené v Maďarsku, ktoré svoju činnosť vykonáva predovšetkým v rámci maďarských právnych predpisov. Ak by jej služby – vrátane reklamy a distribúcie – prekročili maďarskú hranicu, použite zákony danej krajiny.

Ak je možné zvoliť jurisdikciu, prevádzkovateľ prehlasuje, že uplatní maďarské zákony.

V prípade rozhodovania rôznych súdov a orgánov prevádzkovateľ prehlasuje, že zvolí jurisdikciu maďarských právnych orgánov a súdov.

 

 

II. Spracovanie údajov

 

II / 1. Právny základ a zásady spracovania údajov

Osobné údaje spracováva Prevádzkovateľ.

Základom spracovania údajov je dobrovoľný súhlas dotknutých osôb. Používaním webových stránok a ich registráciou dotknuté osoby vyjadrujú svoje bezpodmienečné prijatie týchto Zásad. Súčasné Zásady sa považujú za riadne oznámenie poskytnuté dotknutým osobám.

Prevádzkovateľ spracováva iba osobné údaje, ktoré osoba poskytne, alebo údaje, ktoré vzniknú v priebehu činnosti subjektu súvisiace s webovou stránkou. Prevádzkovateľ vynaloží všetko primerané úsilie, aby konal s maximálnym rešpektom k osobným právam subjektu.

Všetky osobné údaje spracúva prevádzkovateľ s cieľom poskytovať a rozvíjať služby webovej stránky. Účelom spracovania osobných údajov je preto identifikácia subjektov, poskytnutie služieb a analýza a vývoj webových stránok. Prevádzkovateľ nespracováva údaje, ich spracovanie nie je na dosiahnutie uvedených cieľov nutné.

Prevádzkovateľ vynaloží všetko primerané úsilie, aby zabezpečil úplné dodržiavanie nasledujúcich zásad súvisiacich so spracovaním osobných údajov:

- osobné údaje je možné spracovávať iba s určitým cieľom;

- všetky fázy spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s týmto konkrétnym účelom vrátane rozsahu spracovávaných údajov;

- osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú spravodlivo a legálne;

- údaje sú presné, úplné a aktuálne;

- ak nie je identifikácia subjektu údajov nutná, spracovanie údajov sa upraví tak, aby nebolo možné identifikovať subjekt pomocou poskytnutých informácií;

- osobné práva subjektov sú primerane rešpektované;

- subjekt je riadne informovaný a vedomý si vyššie uvedeného a presného rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

 

 

II / 2. Miesto spracovania údajov, rozhodné právo

Spracovanie údajov sa uskutočňuje v sídle, na pobočke, v prevádzkárni operátora alebo v prevádzkach spracovateľov technických údajov, ktoré poskytujú služby prevádzkovateľovi na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Rozhodnutie spojené so spracovaním údajov vykonáva Prevádzkovateľ.

Pokiaľ ide o ustanovenia oddielu I / 5, správca údajov je maďarskou právnickou osobou a miestom spracovania údajov je Maďarsko. Na spracovanie osobných údajov sa preto budú vzťahovať právne predpisy Maďarska, predovšetkým zákon č. CXII z roku 2011 o sebaurčení a slobode informácií.

Počas spracovania údajov prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

 

II / 3. Registrácia

Návšteva webových stránok nepodlieha registrácii; niektoré služby však majú k dispozícii iba registrovaní používatelia.

 

II / 4. Účel a hlavné pravidlá spracovania osobných údajov

Hlavným účelom spracovania údajov poskytovaných pri registrácii je identifikácia používateľov a komunikácia s nimi. Ďalšími cieľmi spracovania údajov sú poskytovanie služieb webovej stránky, rozvoj týchto služieb, ako aj zasielanie informačných bulletinov a inzercie používateľom.

Počas spracovania údajov musí prevádzkovateľ dodržiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov, predovšetkým zákon č. CXII z roku 2011 o sebaurčení a slobode informácií.

Právnym základom na spracovanie údajov je v každom prípade súhlas daný subjektom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť obsah registračného formulára, vymazať dátové polia a vytvoriť nové, najmä ak je to potrebné alebo odôvodnené požiadavkou používateľov či zmenou legislatívy. O týchto zmenách bude Prevádzkovateľ používateľa informovať. Údaje poskytnuté používateľovi Operátor nesmie meniť.

Okrem uvedených skutočností si môžu niektoré služby vyžadovať ďalšie spracovanie údajov. Prevádzkovateľ v každom prípade poskytuje správne informácie o detailoch takého spracovania údajov na základe dobrovoľného súhlasu používateľa.

 

II / 5. Prístup k spracovávaným údajom, prenos údajov, využitie údajov

Prístup k údajom sa poskytuje osobám, ktoré konajú v záujme prevádzkovateľa – najmä obchodným zástupcom a zamestnancom – pre ktorých je to potrebné z dôvodu výkonu ich činnosti, a ktorí sú oboznámení s povinnosťami súvisiacimi so spracovaním údajov.

Prevádzkovateľ môže preniesť alebo sprístupniť ním spracované údaje tretím osobám iba vtedy, ak to bolo výslovne schválené subjektom alebo je to nariadené v právnom akte.

Prevádzkovateľ má v rámci dodržiavania právnych predpisov právo využiť služby technického spracovateľa údajov na účely určitých technických procesov. Technickému spracovateľovi údajov sa povoľuje vykonať iba rozhodnutia prijaté prevádzkovateľom a konať v súlade s pokynmi prevádzkovateľa. Angažovanie technického spracovateľa údajov nemá vplyv na zodpovednosť prevádzkovateľa.

V súlade s ustanovením § II / 4 prevádzkovateľ využíva údaje poskytnuté používateľom, a to predovšetkým za účelom identifikácie, komunikácie, poskytovania a rozvoju služieb či zasielania letákov a reklamy.

Prevádzkovateľ má právo používať údaje pre štatistické výstupy, ale len vo forme, v akej nie sú subjekty identifikovateľné. Prevádzkovateľ je oprávnený používať technické údaje zaznamenané v súlade s ustanovením § II / 11 na štatistické účely.

 

II / 6. Spracovanie údajov na reklamu a výskum

Prevádzkovateľ má právo používať kontaktné údaje poskytované používateľmi (e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a ďalšie identifikátory na komunikáciu) s cieľom posielať elektronickú poštu v súvislosti s prevádzkovateľom, s jeho aktivitami a webovými stránkami na propagačné účely, bulletiny týkajúce sa služieb, listy obsahujúce inzerciu či zasielať upozornenia takéhoto druhu používateľovi. Registráciou dáva používateľ/ka svoj výslovný súhlas prevádzkovateľovi pripojiť reklamu k oznámeniam, informačným bulletinom a ďalším informačným listom.

Registráciou používateľ/ka dáva svoj výslovný súhlas prevádzkovateľovi, aby mu/jej posielal reklamy prostredníctvom direct mailu, a na tento účel používal jeho/jej údaje. Súhlas sa vzťahuje na všetku komunikáciu zaslanú e-mailom, telefonicky, poštou alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

Používatelia dávajú prevádzkovateľovi svoj súhlas na použitie údajov získaných pri použití týchto webových stránok na reklamné účely a prejavujú tak záujem o zasielanie cielene personalizovanej ponuky pre používateľov.

Spracované údaje môže operátor použiť na prispôsobovanie reklamnej plochy objavujúcej sa na stránkach, ktoré sú stiahnuté, ako aj na výber stránok, ktoré budú načítané, keď používateľ opustí internetové stránky. Tieto operácie sa vykonávajú automaticky počítačovým programom bez akéhokoľvek zásahu človeka.

Spracovávané údaje môže prevádzkovateľ použiť iba na účely prieskumu verejnej mienky, prieskum trhu, zostavovanie výskumnej vzorky alebo kontaktovanie používateľa počas výskumu.

 

II / 7. Doba trvania spracovania údajov

Prevádzkovateľ údaje vymaže, ak:

- je ich spracovanie v rozpore so zákonom, alebo ak právne predpisy stanovia vymazanie;

- sú žiadané subjektom;

- sú údaje nedostatočné alebo nepravdivé a ich použitie je nemožné;

- je účel spracovania údajov zastaraný;

- takto nariadi štátny orgán alebo súd.

 

Používateľ môže požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Na takýto pokyn podaný zo strany subjektu systém prevádzkovateľa odstráni údaje do piatich pracovných dní. Zmazanie údajov, ktoré sú povinné na výsledky registrácie a zmazanie registrácie.

Pod zmazaním osobných údajov sa rozumie zmena údajov k nerozpoznaniu takým spôsobom, aby viac nebolo možné obnoviť spojenie medzi údajmi a subjektom.

V prípade, že sa zmluvný vzťah medzi používateľom a prevádzkovateľom riadi podľa občianskeho práva, musia byť predpisy občianskeho práva aplikované aj na spracovanie údajov. A v takom prípade budú osobné údaje spracovávané so záujmom o presadzovanie zvýšených nárokov podľa občianskeho práva. V prípade, že sa z dôvodu protiprávneho konania používateľa začalo správne alebo súdne konanie, môže prevádzkovateľ spracovávať údaje v záujme o úspešný koniec takéhoto konania.

 

II / 8. Práva údajov subjektov, ochrana súkromia

Používateľ/ka má právo meniť svoje údaje, a v prípade nesprávnych údajov, ktoré nemôže upraviť sám/a, môže o zmenu požiadať prevádzkovateľa. Používateľ má právo zmazať určité údaje, ako aj svoju úplnú registráciu. Používateľ si môže vyžiadať informácie o spracovávaní svojich údajov. Takéto informácie môže prevádzkovateľ poskytovať aj prostredníctvom elektronickej pošty.

 

II / 9. Vymazanie registrácie a údajov na žiadosť subjektu

Používateľ môže požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Prevádzkovateľ splní takúto požiadavku do piatich pracovných dní. Ak používateľ zruší svoju registráciu, nebude mať právo využívať služby, ktoré sú predmetom registrácie.

Po zrušení registrácie môže prevádzkovateľ použiť údaje na štatistické účely vo forme, ktorá neumožňuje identifikáciu; to mu však neumožňuje neskôr registráciu obnoviť.

V prípade, že existujú pochybnosti, či o vymazanie požiadal subjekt – predovšetkým v tom prípade, ak žiadosť o vymazanie neprišla z e-mailovej adresy, ktorú subjekt uviedol, môže prevádzkovateľ požiadať subjekt, aby sa sám správne identifikoval.

II / 10. Bezpečnosť údajov

Prevádzkovateľ musí prijať všetky dôvodne nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie údajov, postarať sa o riadnu ochranu, obzvlášť proti neoprávnenému prístupu, úpravám, prenosu, zverejňovaniu, vymazaniu alebo zničeniu, ako aj proti náhodnému zničeniu či poškodeniu.

Prevádzkovateľ zaisťuje zabezpečenie údajov prijatím nevyhnutných technických a organizačných opatrení.

 

II / 11. Spracovanie údajov na technické účely

Systém prevádzkovateľa automaticky zaznamená adresu IP počítača používateľa, počiatočný dátum návštevy a v niektorých prípadoch – v závislosti od nastavenia počítača – typ prehliadača a operačný systém. Takto získané údaje nesmú byť spojené s inými osobnými údajmi. Spracovanie týchto údajov slúži iba na štatistické účely.

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo umiestniť do počítača používateľa dátové súbory (súbory cookie), podliehajúce samostatnému upozorneniu zobrazenému na obrazovke počítača používateľa.

 

II / 12. Register ochrany údajov

 

Prevádzkovateľ informoval Úrad na ochranu údajov o svojej činnosti v oblasti spracovania údajov a je tak zapísaný do registra vedeného úradom. Po prijatí registračného čísla ju riadi správca údajov v aktuálnych Zásadách.

 

III. Pravidlá platné pre používateľov

 

III/1. Práva a povinnosti používateľov

Pri poskytovaní svojich údajov bude používateľ postupovať s rozumnou starostlivosťou. Prevádzkovateľ nesmie byť zodpovedný za škody spôsobené nedostatočnou ochranou údajov zo strany používateľa.

Používateľ môže túto stránku používať iba na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody ani obťažovanie, ktoré sa objavujú na strane používateľa v dôsledku nedodržania primeranej starostlivosti pri používaní stránok. Používateľ môže zverejniť alebo sprístupniť svoje údaje iným ľuďom iba na vlastné riziko.

Pri používaní stránok je používateľ povinný konať spravodlivo a s náležitým ohľadom na práva a záujmy iných.

Používateľ je povinný dodržiavať ustanovenia platných právnych predpisov a počas používania obmedziť činnosť, ktorá je nezákonná alebo porušuje záujmy iných osôb. Používateľ bude predovšetkým, ale bez väzby k nasledujúcemu, povinný rešpektovať právo iných ľudí na súkromie, morálne práva a práva duševného vlastníctva s osobitným zreteľom na pravidlá vzťahujúce sa na ochranu literárnych, vedeckých a umeleckých diel, vynálezov, priemyselných vzorov, ochranných známok a ochranných známok chránených zákonmi o duševnom vlastníctve. Používateľ je povinný zabrániť spáchaniu trestného činu, ako aj použitiu akéhokoľvek obscénneho, neslušného alebo iného výrazu, ktorý môže ostatných šokovať.

Všetci používatelia sa budú vyhýbať aktivitám, ktoré bránia bežnému používaniu webu. Všetci používatelia sa budú vyhýbať akejkoľvek činnosti, ktorá poškodzuje záujmy prevádzkovateľa. Používateľ je obzvlášť povinný:

- Zamedziť rušenie alebo spomalenie prevádzky webu.

- Vyhnúť sa akejkoľvek činnosti, ktorá je zameraná na získanie alebo používanie obchodných tajomstiev či iných dôverných informácií prevádzkovateľa;

- zabrániť komunikácii, ktorá obsahuje nepravdivé informácie týkajúce sa služby;

- Vyhnúť sa všetkým činnostiam, ktoré poškodzujú IT bezpečnosť webu;

- Vyhnúť sa akejkoľvek činnosti zameranej na propagáciu produktov alebo služieb používateľa či inej osoby.

Okrem uvedených povinností môže prevádzkovateľ určiť ďalšie obmedzenia, na ktoré používateľa upozorní.

Počas používania stránky môžu používatelia zverejňovať alebo iným spôsobom sprístupňovať osobné údaje iných osôb iba so súhlasom dotknutých príslušných osôb. Takýto súhlas nie je potrebný, ak ide o údaje zverejnené počas verejného vystúpenia subjektu alebo o údaje predtým zverejnené subjektom bez obmedzenia.

Pri registrácii môžu používatelia použiť iba vlastné osobné údaje. Používanie údajov inej osoby sa kvalifikuje ako protiprávne spracovanie údajov a môže mať následky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov. V prípade zneužitia údajov iných osôb bude prevádzkovateľ pomáhať úradom pri vyšetrovaní a zisťovaní páchateľa.

Obmedzenia uvedené v tejto časti platia pre všetkých návštevníkov stránok.

 

III/2. Postupy proti používateľom a používateľom, ktorí sa dopustili porušenia zákona

Ak používateľ poruší ustanovenia týchto Zásad alebo právnych predpisov, prevádzkovateľ môže zrušiť registráciu používateľa. V takom prípade sa registrácia používateľa ukončí, a tak viac nemôže využívať služby webu.

V prípade začatia súdneho konania alebo iného postupu orgánu voči používateľovi na základe jeho neoprávneného konania môže prevádzkovateľ, nezávisle od zrušenia registrácie, uložiť údaje používateľa, ktoré sú nevyhnutné pre identifikáciu, ako aj údaje týkajúce sa porušenia a poskytnúť tieto údaje stranám účastným v konaní.

V prípade, že používateľ porušuje práva tretej strany, a táto tretia strana má právo začať konanie, môže prevádzkovateľ poskytnúť údaje tejto tretej strane za predpokladu, že táto tretia strana preukáže svoj záujem ako zákonný.

 

 

IV. Vylúčenie zodpovednosti prevádzkovateľa

 

IV/1. Kontinuita služby

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil neprerušenú a neprerušovanú prevádzku služby. Vzhľadom na to, že poskytovaná služba je bezplatná, prevádzkovateľ nezaručuje, že služba je ustavične k dispozícii, a taktiež nenesie zodpovednosť za pozastavenie či ukončenie služby. Prevádzkovateľ vynaloží všetko primerané úsilie na vyriešenie porúch alebo prevádzkových problémov, ku ktorým dochádza počas prevádzky na stránkach. Za takéto poruchy či problémy však nemôže byť zodpovedný.

Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za správanie používateľov.

Prevádzkovateľ prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany používateľských údajov.

 

IV/2. Zodpovednosť za informácie zverejnené na webe

Prevádzkovateľ používa webové stránky na zobrazenie vlastných produktov a služieb. Prevádzkovateľ podniká všetky primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti a úplnosti informácií, nepreberá však zodpovednosť, ak informácie zverejnené na webovej stránke úplne nezodpovedajú službám a službám ponúkaným prevádzkovateľom.

Informácie zverejnené na webových stránkach sa nepovažujú za ponuku. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípad, keď produkty a služby zobrazené na webovej stránke v budúcnosti nebudú k dispozícii v rovnakom množstve a kvalite, ako je zobrazené na webovej stránke.

Informácie zverejnené na tejto webovej stránke sú len informatívne, nepovažujú sa za zmluvné vyhlásenie prevádzkovateľa a v žiadnom prípade nie sú oficiálnymi oznámeniami či návodom na použitie.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za situáciu, keď sa informácia zverejnená na webovej stránke líši od informácií poskytnutých inými distribútormi pokiaľ ide o rovnaké produkty alebo služby.

Informácie zverejnené na webovej stránke nie sú kompletné, pokiaľ ide o používanie produktov a služieb, a taktiež nie sú ekvivalentom k odborným radám.

IV/3. Zodpovednosť za škody

Prevádzkovateľ zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú osobe v dôsledku nezákonného spracovania alebo porušenia bezpečnostných požiadaviek. Prevádzkovateľ je tiež zodpovedný za porušenie osobnostných práv subjektu v dôsledku protiprávneho spracovania alebo porušenia bezpečnostných požiadaviek.

Prevádzkovateľ môže byť zbavený zodpovednosti, ak preukáže, že škoda alebo porušenie bolo spôsobené dôvodmi, ktoré nespadajú pod jeho kontrolu. V prípade, že by bola škoda spôsobená úmyselným alebo závažným nesprávnym konaním zo strany dotknutej strany (t.j. subjektu), sa nevyplatí žiadna náhrada ani sankcia.

 

V rámci prípadov, na ktoré sa tieto Zásady nevzťahujú, použite ustanovenia zákona CXII z roku 2011 o sebaurčení a slobode informácií.

 

 

V. Vymáhanie práv

 

V / 1. Námietky podané u prevádzkovateľa

Používatelia sa môžu so svojimi sťažnosťami a námietkami obrátiť priamo na prevádzkovateľa, ktorý vynaloží všetko primerané úsilie na zvládnutie a nápravu prípadných porušení. Prevádzkovateľ skúma sťažnosti, ktoré sú mu podané, a informuje používateľa o svojom konaní a prijatých opatreniach.

 

V/2. Ďalšie spôsoby presadzovania práva

 

Používateľ môže uplatniť svoje práva podľa zákona CXII z roku 2011 o sebaurčení a slobode informácií nasledujúcim spôsobom:

- môže podať sťažnosť priamo správcovi údajov, ktorý preskúma sťažnosť v súlade s oddielom V/1;

- Môže predniesť námietky proti spracovaniu údajov a v takom prípade musí správca údajov do 15 dní preskúmať námietky a rozhodnúť;

- On/ona sa môže obrátiť na Adatvédelmi Nemzeti és Információszabadság Hatóság [Národný úrad na ochranu údajov a slobodu informácií];

- Presadiť práva pred súdom.

 

 

Súbory cookie

 

Upozornenie na cookie:

Táto webová stránka používa vlastné súbory cookies a cookies tretích strán. Ďalším používaním týchto webových stránok súhlasíte s využívaním súborov cookie. (dostupné akcie: Ďalšie informácie/Súhlasím)

Podrobnosti v časti „Ďalšie informácie“:

Nasledujúce informácie majú oboznámiť používateľov s niektorými podrobnosťami o umiestnení, používaní a správe súborov cookie z webových stránok gerardroofs.eu. Taktiež uvádzajú niektoré užitočné odkazy týkajúce sa tejto témy. Ak potrebujete ďalšie informácie a nie sú uvedené nižšie, kontaktujte nás, prosím, na adrese office@gerardroofs.eu

 

ČÍTAJTE POZORNE PRED POUŽITÍM TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY

Tieto pravidlá vysvetľujú, ako sa na tomto webe používajú súbory cookie. Pravidlá môžu byť občas zmenené. Ak tak urobíme, budeme vás informovať vhodnými prostriedkami, ako je napríklad zverejnenie revidovaných zásad na tejto stránke pod novým dátumom „Posledná aktualizácia“. Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením súborov cookie do počítača v súlade s podmienkami týchto zásad. Pokiaľ si neželáte prijímať cookies z tohto webu, zakážte cookies alebo nepoužívajte tieto stránky.

 

 

ČO SÚ COOKIES?

 

Cookie je textový reťazec informácií, ktorý webové stránky prenášajú na pevný disk vášho počítača ako súbor cookie pre prehliadač, aby vás webové stránky mohli rozpoznať, keď ich znovu navštívite, a pamätať si tak o vás určité informácie. To môže zahŕňať informácie o tom, ktoré stránky ste navštívili, možnosti, ktoré ste si vybrali z ponúk, konkrétne informácie, ktoré ste zadali do formulárov a čas alebo dátum vašej návštevy.

 

Existujú dva typy súborov cookie:

 

Základné súbory cookie: Ide o súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webu. Umožňujú nám poskytovať služby akými sú rezervácie na stránkach, prístup k účtu či funkcie nákupného košíka. Ak je táto funkcia deaktivovaná, používateľ nebude môcť tieto služby používať.

 

Výkonné súbory cookie: Tieto súbory cookie sa používajú na sledovanie správania webových stránok a zvýraznenie oblastí webových stránok, ktoré sú vo vzťahu k návšteve používateľa. Umožňujú nám opraviť chyby a objaviť efektívne riešenie odkazov. Nezhromažďujú informácie, na základe ktorých je možné identifikovať používateľa.

 

 

ČO SÚ COOKIES TRETEJ STRANY?

 

Súbory cookie tretej strany nastavuje iná organizácia ako vlastník stránok, ktoré navštevujete. Webová stránka napríklad môže používať pre analýzy tretia spoločnosť, a tá nastaví na vykonávanie svojej služby cookie. Webové stránky, ktoré navštevujete, môžu taktiež zahŕňať obsah využívajúci služby ako YouTube alebo Flickr, a tieto služby môžu nastaviť svoje vlastné súbory cookie. Webové stránky môžu na poskytovanie cielenej reklamy používať reklamnú sieť tretích strán, ktoré môžu taktiež sledovať vaše návštevy rôznych webov. Táto webová stránka tento typ súboru cookie nepoužíva.

 

 

COOKIE BEZPEČNOSŤ A OCHRANA SÚKROMIA

 

Cookies nie sú vírusy. Súbory cookie používajú formát obyčajného textu. Nie sú zostavené ako časti kódu, a tak nemôžu vykonávať úkony ani byť samy predmetom výkonu. Preto nemôžu vytvárať kópie a rozširovať sa do iných sietí, kde by sa znovu spúšťali a replikovali. Vzhľadom na to, že tieto funkcie nemôžu vykonávať, spadajú mimo štandardnej definície vírusu.

 

Súbory cookie môžu byť použité na škodlivé účely. Vzhľadom na to, že ukladajú informácie o preferenciách a histórii používania webu zo strany používateľa, a to ako jedného určitého, tak aj prechádzanie medzi niekoľkými webovými stránkami, môžu byť súbory cookie využité ako forma spywaru. Mnoho anti-spyware produktov si dostatočne uvedomuje tento problém a po štandardných kontrolách vírusov a/alebo spyware zvyčajne označuje cookies ako kandidátov na odstránenie.

 

 

ODSTRAŇOVANIE COOKIES

 

Väčšina prehliadačov je spočiatku nastavená tak, aby prijímala súbory cookie. Podľa výberu však môžete zakazovať súbory cookie tak, že zmeníte nastavenia internetových programov na surfovanie. Tiež môžete prehliadač nastaviť tak, aby ste mohli prijímať iba určité súbory cookie, alebo aby vás upozornil na každé uloženie nového súboru cookie do počítača, čo vám umožní rozhodnúť sa, či chcete cookie prijať alebo odmietnuť. Ak chcete spravovať používanie súborov cookie, máte k dispozícii rôzne možnosti a pomôcť vám môže napríklad sekcia „Pomocník“ v prehliadači. Taktiež môžete vypnúť alebo zmazať uložené údaje používané technológiou podobnou cookies, akými sú miestne zdieľané objekty alebo súbory cookie Flash, a to v ovládaní „nastavenie doplnku“ svojho prehliadača alebo po návšteve webovej stránky výrobcu. Vzhľadom na to, že naše súbory cookie umožňujú prístup k niektorým funkciám nášho webu, vám ich odporúčame povoliť. V opačnom prípade sa môžete v dôsledku vypnutých cookies stretnúť s obmedzenou funkčnosťou webu alebo ho nebudete môcť používať naplno.

Mr. G
Vaša pomocná ruka

Potrebujete viac informácií? Spýtajte sa pána G! Pridajte sa k nemu na priateľskej prechádzke!