PODMIENKY POUŽÍVANIA A PRAVIDLÁ OCHRANY ÚDAJOV

Rýchle odkazy

 

Ak chcete získať komplexné informácie, odporúčame vám, aby ste si prečítali celé tieto Pravidlá. Ak máte záujem len o určitú sekciu, kliknutím na odkaz nižšie môžete prejsť na danú oblasť.

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

I/1. Prevádzkovateľ 

Tieto webové stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Gerard® - člen skupiny IKO Metals Europe, ktorá je založená a prevádzkovaná v súlade s belgickou legislatívou a má ústredie v Belgicku na adrese IKO Metals Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGICKO, e-mailová adresa:info.europe@ikometals.com, ďalej ako Prevádzkovateľ) priamo alebo prostredníctvom svojich splnomocnených poskytovateľov služieb.

 

I/2. Používateľ 

Používateľ je každá osoba, ktorá navštevuje tieto Webové stránky. Z času na čas môže Prevádzkovateľ sprístupniť svoje služby ako také, bez ohľadu na to, či sa takýto Používateľ zaregistruje na účte alebo nie. Niektoré služby môžu používať len registrovaní používatelia.

 

I/3. Rozsah a úprava Pravidiel

Rozsah týchto Pravidiel používania a správy údajov (ďalej len „Pravidlá“) sa vzťahuje na poskytované služby a správu údajov v súvislosti so súčasnými Webovými stránkami Prevádzkovateľa (ďalej len „Webové stránky“).

V prípade neexistencie protirečiaceho ustanovenia sa rozsah týchto Pravidiel nevzťahuje na služby a správu údajov, ktoré súvisia s propagačnými akciami, výhrami cien alebo službami tretích osôb, ktoré inzerujú na Webových stránkach alebo sa tam objavujú v inej súvislosti, najmä v súvislosti s inými kampaňami alebo iným uverejneným obsahom. V prípade neexistencie protirečiaceho ustanovenia sa rozsah Pravidiel nevzťahuje na služby a správu údajov na Webových stránkach a poskytovateľov služieb, ku ktorým môžu viesť odkazy na týchto Webových stránkach.

Prevádzkovateľ je oprávnený Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Prevádzkovateľ nie je povinný zasielať Používateľom samostatné oznámenie o zmenách. Ak sa chcete oboznámiť s aktualizovanou verziou, odporúčame vám pravidelne navštevovať tento odkaz a prečítať si tieto Pravidlá.

 

I/4. Činnosť Prevádzkovateľa, účel Webovej stránky

Prevádzkovateľ vyrába a predáva strešné systémy Gerard.

Hlavným účelom týchto Webových stránok je prezentovať produkty a systémy Gerard a s nimi súvisiace služby.

Informácie zverejnené na týchto Webových stránkach sa nepovažujú za ponuku. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, že produkty uvedené na Webových stránkach budú v budúcnosti skutočne dostupné v množstve a kvalite prezentovanej na Webových stránkach.

Informácie zverejnené na Webových stránkach slúžia len ako orientácia pre Používateľov, v žiadnom prípade nemôžu byť považované za zmluvné vyhlásenie Prevádzkovateľa, oficiálny prospekt alebo návod na použitie.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa informácie zverejnené na Webových stránkach odlišujú od informácií zverejnených inými predajcami v súvislosti s tými istými produktmi a službami.

Oboznámenosť s informáciami zverejnenými na Webových stránkach nenahrádza znalosti o oficiálnych prospektoch súvisiacich s používaním a využívaním produktov a služieb alebo poradenstvo s odborníkmi.

 

I/5. Rozhodujúca legislatíva

Prevádzkovateľ je hospodárska spoločnosť registrovaná v Belgicku, ktorá svoju činnosť vykonáva predovšetkým na základe belgickej legislatívy.

V prípade, že je možné určiť uplatnenie konkrétneho zákona, Prevádzkovateľ si vyhradzuje uplatnenie belgického práva.

V prípade, že existuje priestor na ustanovenie právnej moci, Prevádzkovateľ si vyhradzuje výlučnú právomoc belgických orgánov a súdov, pod ktoré spadá na základe adresy sídla jeho spoločnosti.

 

II. Riadenie údajov

 

Osobné údaje spracúva a spravuje Prevádzkovateľ priamo alebo prostredníctvom svojich spracovateľov údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb s ohľadom na spracovanie osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, v skratke GDPR).

Prevádzkovateľ sa usiluje o to, aby prevládali tieto zásady riadenia osobných údajov:

- osobné údaje sa spravujú len na určený účel;

- každá etapa správy údajov je v súlade s týmto účelom, rovnako ako aj rozsah spravovaných údajov;

- využívanie a správa osobných údajov je čestná a zákonná;

- údaje sú presné, úplné a aktuálne;

- ak nie je potrebné identifikovať dotknutú osobu, správa údajov sa upraví takým spôsobom, aby dotknutá osoba nemohla byť identifikovaná na základe dostupných údajov;

- zodpovedajúcim spôsobom prevládajú práva dotknutých osôb.

 

II/1. Osobné údaje zhromaždené Prevádzkovateľom

V súvislosti s našou spoločnosťou osobné údaje znamenajú informácie, ktoré vás identifikujú alebo nám umožňujú kontaktovať sa s vami, napríklad vaše meno alebo e-mailová adresa. Podrobnosti o nami zhromaždených osobných údajoch môžu spadať do nasledujúcich kategórií:

A) Informácie zhromažďované automaticky

Keď navštívite naše Webové stránky, na zariadeniach, ktoré používate, sa automaticky zhromažďujú určité informácie. V niektorých krajinách, vrátane krajín Európskej únie a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EÚ/EHP“), môže byť definovaný rozsah týchto informácií považovaný za osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane údajov. 

Za také informácie sa považujú napríklad adresa IP, typ používaného informačného zariadenia, jedinečné identifikačné číslo zariadenia, typ použitého prehliadača, geografická poloha (napr. poloha podľa krajiny alebo miesta) a ďalšie technické informácie. Okrem toho môžeme tiež zhromažďovať údaje o spôsobe interakcie zariadenia s našimi Webovými stránkami vrátane stránok, ktoré ste chceli navštíviť, a odkazov, ktoré ste navštívili.

Zhromažďovanie týchto údajov nám umožňuje lepšie sa zoznámiť s návštevníkmi našich Webových stránok, dozvedieť sa, odkiaľ pochádzajú a aký obsah našich Webových stránok ich najviac zaujíma. Tieto informácie sa používajú len na interné analytické účely podľa vyššie uvedeného, pretože vďaka nim môžeme uspokojiť záujmy našich návštevníkov, a tým zlepšiť kvalitu našich Webových stránok.

Niektoré z týchto osobných údajov môžeme zbierať pomocou cookies a podobných sledovacích technológií, ktorých podrobnosti sú obsiahnuté v našich pravidlách pre súbory cookie.

 B) Osobné údaje poskytnuté dobrovoľne: 

Niektoré časti našich Webových stránok obsahujú služby na ich použitie, v súvislosti s ktorými budete musieť vyplniť svoje osobné údaje. Do tejto kategórie patria napríklad funkcie v častiach Roof Calculator alebo Find Your Roofing Expert, v prípade, že pošlete žiadosť o ponuku. V prípade formulára Find Your Roofing Expert poskytujete výhradne údaje týkajúce sa lokality, a nie vašu konkrétnu a úplnú adresu, tieto informácie sa teda nepovažujú za „osobné údaje“, pretože nie sú dostatočné na identifikáciu osoby. Okrem toho, aj keď uvediete svoju úplnú adresu, tieto informácie slúžia len na nájdenie experta na zastrešenie bližšie k zadanej adrese a my ich nepoužijeme na vašu identifikáciu.

Upozorňujeme, že návšteva Webových stránok nezávisí od registrácie, ale niektoré služby sú prístupné len registrovaným Používateľom, ako sú napríklad podstránky Roofnet, Calculator alebo Gerard for Architects. Rozsah osobných údajov zozbieraných od registrovaných Používateľov, ako aj všetky súvisiace informácie týkajúce sa spracovania týchto údajov sú k dispozícii pri príslušnom registračnom procese.

 

II/2. Účel a právny základ spracovania osobných údajov 

Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili, používame z rôznych dôvodov, vrátane nasledujúcich cieľov:

- Aby sme mohli odpovedať na vaše prípadné požiadavky alebo poskytnúť informácie, o ktoré žiadate.

- Za účelom využívania, podpory, personalizácie, udržiavania a zlepšovania našich služieb.

- S cieľom dodržiavať a presadzovať právne požiadavky, dohody a smernice, ktoré sa musia uplatňovať.

- S cieľom odvrátiť, odhaliť, identifikovať, vyšetriť a reagovať na všetky možné alebo skutočné požiadavky, povinnosti, zakázané správanie alebo zločiny a brániť sa proti nim.

- Na realizáciu dodatočných činností v súlade s týmito Pravidlami. 

Právnym základom pre spracovanie údajov je:

- článok 6 odsek 1, písmeno f) Zákona o GDPR: oprávnený záujem Prevádzkovateľa – v prípade používania funkčných cookies

- článok 6 odsek 1, písmeno b) Zákona o GDPR: podniknutie krokov potrebných na uzatvorenie zmluvy – v prípade, že nám pošlete žiadosť o cenovú ponuku po využití funkcií v prvkoch Roof Calculator, Roof Simulator alebo Find Your Roofing Expert

- článok 6 odsek 1, písmeno a) Zákona o GDPR: váš súhlas so spracovaním údajov – v konkrétnych prípadoch uvedených v osobitných pravidlách spracovania údajov

V prípade registrovaných používateľských účtov (napr. https://architects.gerardroofs.eu/, na http://calculator.gerardroofs.eu/alebo Programu Roofnet) sú účely spracovania údajov, ako aj právny základ pre takéto spracovanie uvedené v príslušných Pravidlách spracovania údajov. 

Okrem vyššie uvedeného môže byť s určitými službami spojená aj dodatočná správa údajov. Prevádzkovateľ v každom prípade poskytne príslušné informácie o podrobnostiach tejto správy údajov.

 

II/3. Prístup k riadeným údajom, preposielanie a používanie údajov

Osobné údaje, ktoré sa nakoniec zhromažďujú prostredníctvom Webových stránok, môžu byť sprístupnené spracovateľom údajov, ako sú poskytovatelia webových služieb alebo marketingové spoločnosti. Spracovatelia údajov sú oprávnení vykonávať rozhodnutia Prevádzkovateľa len v súlade s pokynmi Prevádzkovateľa. 

Vaše osobné údaje môžeme tiež odovzdať týmto adresátom:

- Spriazneným spoločnostiam:

Môžeme zdieľať osobné údaje so spoločnosťami, ktoré sú s nami vo vlastníckych alebo riadiacich vzťahoch (napríklad s firmami, ktoré monitorujú alebo riadia našu spoločnosť, alebo s nami majú spoločný manažment, alebo ktoré naša spoločnosť monitoruje alebo riadi) – ďalej len „dcérska spoločnosť“.

Patria sem tie údaje, ktoré prichádzajú do našej pozornosti v súvislosti s webovými stránkami prevádzkovanými nami alebo našimi dcérskymi spoločnosťami.

- Špecifikovaným poskytovateľom služieb:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami, ktoré nám poskytujú služby, aby sme mohli plniť svoje záväzky a informovať vás napríklad o plnení objednávok, doručovaní zásielok, zasielaní poštových zásielok a e-mailov, analýze údajov o zákazníkoch, poskytovaní pomoci pri marketingu, vyšetrovaní prípadných podvodov, vykonávaní prieskumov zákazníkov a prevádzkovaní služieb zákazníkom.

- Inzerentom reklám skúmajúcich správanie zákazníkov:

Z času na čas môžeme firmám, ktoré sa kvalifikujú ako tretie strany, povoliť, aby využívali svoju technológiu na zhromažďovanie informácií, ktoré sú k dispozícii v súvislosti s návštevou a používaním našich Webových stránok, s cieľom vykonávať propagačnú činnosť súvisiacu s produktmi a službami spoločnosti, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto personalizované reklamy sa môžu zobrazovať na našich Webových stránkach a tiež na iných webových stránkach.

- S cieľom dodržiavať zákonné povinnosti inej strany:

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s akoukoľvek inou treťou stranou za účelom splnenia zákonných povinností (alebo zapojenia sa do súdnych konaní), aby sme mohli brániť našu spoločnosť, našich zamestnancov, zástupcov, klientov, návštevníkov a dcérske spoločnosti proti podvodom alebo možnosti podvodu; pokiaľ s tým súhlasíte.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov zozbieraných prostredníctvom registrovaných používateľských účtov sú uvedené v príslušných pravidlách ochrany osobných údajov.

 

II/4. Správa údajov na propagačné a výskumné účely

Prevádzkovateľ môže v súlade s predchádzajúcim súhlasom Používateľa použiť kontaktné údaje zadané príslušným Používateľom (e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, iné identifikačné údaje používané na udržiavanie v kontakte) za účelom zaslania elektronického listu Používateľovi v súvislosti s Prevádzkovateľom, činnosťou Prevádzkovateľa, ako aj Webových stránok na reklamné účely, newslettera v súvislosti so službou, alebo listu vrátane reklamy, a informácie s účelom skontaktovania sa s Používateľmi.

Prevádzkovateľ môže spravované údaje využívať na účely ankiet, prieskumu trhu, zostavovania výskumnej vzorky a na účely oslovovania používateľov pri výskume.

 

II/5. Uchovávanie osobných údajov

Pokiaľ nie je v tomto dokumente alebo v príslušných právnych predpisoch uvedené inak, uchovávame osobné údaje, ktoré sme zhromaždili, 5 rokov.

Ak sa medzi Používateľom a Prevádzkovateľom vytvorí občianskoprávny vzťah, sú pre spravovanie údajov tiež záväzné pravidlá občianskeho práva. V tomto prípade sa osobné údaje spravujú v záujme plnenia požiadaviek občianskeho práva alebo na tomto právnom základe. Ak sa z dôvodu protiprávneho konania zo strany Používateľa začalo úradné alebo súdne konanie, Prevádzkovateľ môže s cieľom jeho úspešného uzavretia spravovať údaje s ohľadom na tento právny základ.

Ak už nebudeme potrebovať spracúvať žiadne vaše osobné údaje, aby sme mohli vykonávať naše obchodné aktivity, potom ich buď vymažeme, alebo ich anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené na stránke uložených archívov), potom tieto osobné údaje bezpečne uložíme a oddelíme od ostatných činností spracovania údajov až do ich vymazania.

Zadané údaje odstránime v každom prípade, ak:

- bude ich spravovanie protiprávne, alebo ich vymazanie bude nariadené právnymi predpismi;

- o to požiada dotknutá osoba;

- údaje sú neúplné alebo nepresné, čo znemožňuje ich používanie;

- účel správy údajov už zanikol;

- to nariadi orgán alebo súd.

 

II/6. Súvisiace nároky a možnosti ochrany údajov

K svojim osobným údajom, ktoré sme zhromaždili online a udržiavali v aktuálnosti, sa môžete dostať pomocou všeobecne akceptovaných metód aktualizácie. Ak chcete tieto informácie aktualizovať, opraviť alebo vymazať, kontaktujte nás na adrese uvedenej vyššiealebo na e-mailovej adreseoffice@gerardroofs.eu. 

Okrem vyššie uvedeného si môžete uplatniť tieto práva na ochranu údajov:

- získať prístup k vašim osobným údajom, upravovať, aktualizovať alebo ich prípadne vymazať

- vzniesť námietku v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov alebo osobitne požiadať o zavedenie prenosnosti údajov

- kedykoľvek zrušiť doručovanie správ o marketingovej komunikácii bez udania dôvodu. Toto právo môžete uplatniť kliknutím na „odhlásiť sa“ v marketingových e-mailoch, ktoré pošleme, alebo kliknutím na odkaz „odhlásiť“. Ak si želáte zrušiť aj iné formy marketingu (napr. reklamu poštou alebo telemarketing), kontaktujte nás.

- v súvislosti s budúcim spracovaním vašich osobných údajov, ktoré sme zhromaždili a spracúvali na základe vášho súhlasu, kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonali skôr, keď bol váš súhlas platný, ani neovplyvňuje spracovanie osobných údajov, ak sa tak robí s prihliadnutím na iný právny základ okrem osobného súhlasu.

- podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov v súvislosti so zhromažďovaním, uchovávaním, spracovaním alebo zasielaním vašich osobných údajov alebo ich využívaním iným spôsobom.

Ďalšie informácie vám poskytne miestny orgán na ochranu údajov.

 

III. Pravidlá pre Používateľov

 

III/1. Povinnosti a zodpovednosť Používateľa

Používateľ je povinný pri zadávaní svojich údajov postupovať primerane. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú tým, že sa Používateľ nevenuje náležitej starostlivosti o ochranu svojich údajov.

Používateľ môže používať stránku len na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za škody alebo nepríjemnosti, ktoré používateľ utrpel pri používaní stránky, ak tieto vznikli, keď používateľ pri používaní stránky nevenoval náležitú pozornosť. Používateľ môže svoje údaje zverejniť a sprístupniť ostatným na vlastnú zodpovednosť.

Pri používaní stránky je používateľ povinný postupovať čestne, pričom má na pamäti práva a záujmy iných.

Používateľ je povinný rešpektovať operatívnu legislatívu a pri používaní je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá je nezákonná, alebo ktorá poškodzuje záujmy iných. V tejto súvislosti je Používateľ povinný rešpektovať súkromné sféry, osobné práva a práva duševného vlastníctva iných, najmä predpisy týkajúce sa ochrany literárnych, vedeckých a umeleckých výtvorov, vynálezov, vzorov dizajnu, úžitkových vzorov, ochranných známok a obchodných značiek podliehajúcich ochrane autorských práv. Používateľ je povinný zdržať sa páchania trestných činov a priestupkov a používania všetkých obscénnych, neslušných prejavov a vyjadrení, alebo takých, ktoré by mohli pobúriť ostatných používateľov;

Všetci Používatelia sú povinní zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by bránila vhodnému používaniu lokality. Všetci Používatelia sú povinní zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by poškodzovala záujmy Prevádzkovateľa. V tejto súvislosti je Používateľ povinný najmä: 

- zdržať sa rušenia alebo prekážania pri prevádzkovaní lokality;

- zdržať sa činností, ktoré sú zamerané na získanie alebo používanie obchodných tajomstiev Prevádzkovateľa alebo na získanie jeho dôverných informácií;

- zdržať sa akejkoľvek komunikácie, ktorá v súvislosti so službou používa nepravdivé informácie;

- zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá ohrozuje informatizačnú bezpečnosť lokality;

- zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá je zameraná na propagáciu vlastného výrobku alebo služby, alebo služby inej tretej osoby; 

Okrem vyššie uvedeného môže Prevádzkovateľ stanoviť ďalšie obmedzenia, o ktorých bude informovať Používateľov. 

Počas používania stránky môžu užívatelia zverejniť údaje iných osôb alebo ich sprístupniť iným osobám, len ak s tým dotknutá osoba výslovne súhlasí. Súhlas dotknutej osoby nie je potrebný v prípade otvoreného verejného vystúpenia alebo v súvislosti s údajmi, ktoré predtým daná osoba zverejnila bez obmedzenia.

Pri registrácii môžu Používatelia zadávať len svoje osobné údaje. Zadávanie údajov iných osôb sa kvalifikuje ako nezákonná správa údajov, ktorá by mohla mať dôsledky definované právnymi predpismi. V prípade zneužitia osobných údajov iných osôb poskytne Prevádzkovateľ príslušnému orgánu súčinnosť pri zisťovaní porušenia práv a identifikácii osoby, ktorá sa dopustila porušenia.

Obmedzenia opísané v tomto bode sa vzťahujú na všetkých návštevníkov Webových stránok.

 

III/2. Postup proti páchateľom trestných činov 

Ak Používateľ poruší ustanovenia týchto Pravidiel alebo legislatívu, Prevádzkovateľ môže vymazať registráciu Používateľa. V tomto prípade sa registrácia Používateľa ukončí, služby v lokalite nemôže v budúcnosti využívať.

Ak je dôvod na oficiálne súdne konanie založené na správaní Používateľa, Prevádzkovateľ môže uchovávať údaje potrebné na identifikáciu Používateľa bez ohľadu na ich vymazanie, ako aj údaje, ktoré sa vzťahujú na priestupok, a môže ich odovzdať príslušnému orgánu.

Ak Používateľ poruší práva tretej osoby a táto tretia strana je oprávnená začať konanie, Prevádzkovateľ môže tieto údaje odovzdať tretej osobe, ak si tretia strana môže overiť svoj právny záujem v tejto súvislosti.

 

IV. Bezpečnosť údajov

 

Používame vhodné a rozšírené bezpečnostné metódy, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, zachovali správnosť údajov a zabezpečili správne používanie osobných údajov. 

Ak si cez naše Webové stránky vytvoríte používateľský účet, vaše údaje o účte a úplný profil majú zabezpečenú ochranu pomocou hesla. Odporúčame, aby ste svoje heslo nikomu nedávali. Náš personál vás nikdy nebude žiadať o vaše heslo, a to ani prostredníctvom nevyžiadaného telefonického hovoru či e-mailu. Keď ukončíte prácu, nezabudnite sa odhlásiť zo svojho účtu a zatvoriť okno prehliadača. Pomáha to zabrániť ostatným získať prístup k vašim osobným údajom a korešpondencii, ak zdieľate svoj počítač s niekým iným, alebo ak používate počítač na verejnom mieste, ku ktorému majú prístup iné osoby.

Keď dobrovoľne zverejňujete určité osobné údaje na internete, napríklad na nástenkách, v e-mailoch alebo na chatových rozhraniach, existuje riziko, že tieto informácie môžu zhromažďovať alebo používať iné osoby. Bezpečnosť prenosu dát prostredníctvom internetu alebo akejkoľvek bezdrôtovej siete nie je úplne dokonalá. V dôsledku toho v takomto prípade, napriek tomu, že prijímame všetky primerané a očakávané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov, ktoré nám poskytnete, preto to môžete urobiť len na svoju zodpovednosť.

 

V. Ustanovenia týkajúce sa detí

 

Naša domovská stránka bola vytvorená pre súkromné osoby staršie ako 18 rokov. Keďže z dôvodu nedostatku osobných údajov a ich overiteľnosti nedokážeme určiť vek osôb vstupujúcich na naše Webové stránky, používame toto vyhlásenie o ochrane údajov pre každú vekovú skupinu. V prípade, že nám súkromná osoba mladšia ako 18 rokov poskytla svoje osobné údaje bez súhlasu rodičov alebo opatrovníkov, žiadame, aby sa s nami spojili rodič alebo opatrovník, aby sme mohli prijať potrebné opatrenia na vymazanie príslušných údajov.

 

VI. Činnosť tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany údajov

 

Ustanovenia ochrany údajov inzerentov prepojených s používaním našej domovskej stránky a platobných alebo iných služieb sa môžu líšiť od ustanovení ochrany osobných údajov uvedených v týchto Pravidlách. Pred požiadaním o cenovú ponuku alebo uzavretím dohody s týmito poskytovateľmi služieb vám odporúčame oboznámiť sa s pravidlami ochrany údajov príslušného poskytovateľa služieb.

 

VII. Zasielanie osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

 

Keďže naša spoločnosť je členom nadnárodnej skupiny spoločností, vaše osobné údaje sa v určitých prípadoch môžu odosielať alebo zdieľať s krajinami mimo EHP z dôvodov, ktoré zahŕňajú, ale neobmedzujú sa len na dosiahnutie cieľov uvedených v súčasnej politike ochrany údajov, pričom sa berú na zreteľ príslušné právne základy. Takéto prenosy sa v súčasnosti vykonávajú v našej pobočke na Novom Zélande, jurisdikcii oficiálne uznanej Európskou komisiou v roku 2012 ako zabezpečenie primeranej úrovne ochrany osobných údajov prenesených z Európskej únie (vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2012 podľa smernice 95/46 Európskeho parlamentu a Rady o primeranej ochrane osobných údajov Novým Zélandom).

Vo vyššie uvedenom prípade naša spoločnosť alebo členovia našej spoločnosti podniknú všetky primerané a potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že osobné údaje zasielané do krajín mimo EHP budú spracované bezpečným spôsobom. Ak sa chcete o týchto vhodných opatreniach dozvedieť viac, kontaktujte nás, prosím.