Vzorové poznámky na zhromažďovanie údajov potenciálnych zákazníkov (+ informačný bulletin)

Upozorňujeme, že osobné údaje, ktoré tu zadáte, spracúva spoločnosť Gerard®, ktorá je členom skupiny Roof Tile Group založenej a prevádzkovanej v súlade s belgickými právnymi predpismi, ktorej ústredie sa nachádza v Belgicku na adrese ROOF TILE GROUP Europe NV, Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGICKO; e-mailová adresa: office@gerardroofs.eu, . Spracovanie sa vykonáva priamo alebo prostredníctvom zmluvných spracovateľov údajov tejto spoločnosti.

Vaše údaje sa spracúvajú preto, aby sme vám poskytli požadovanú ponuku alebo informácie a aby mohli sme mohli vykonať kroky, ktoré nadväzujú na poskytnutú ponuku alebo informácie. Ďalej je to potrebné na to, aby sme vám mohli zasielať naše informačné bulletiny (v prípade, že ste sa prihlásili na odber tejto možnosti).

Tieto údaje sa spracúvajú na účely poskytnutia požadovanej ponuky alebo informácií a na vykonanie krokov, ktoré nadväzujú na poskytnutú ponuku alebo informácie.

V závislosti na predplatnom, ktoré ste si vybrali vo svojom účte, ako aj na dostupných údajoch, ktoré ste vyplnili, sa vaše údaje použijú aj na účely priameho marketingu, napríklad na doručovanie informačných letákov alebo informácií o propagačných akciách. Priamy marketing sa bude vykonávať prostredníctvom nižšie uvedených komunikačných prostriedkov, konkrétne:

– online marketing (správy v účte),

– e-mailový marketing,

– mobilný marketing (SMS a MMS na telefónne číslo, ktoré uvediete),

– telemarketing (telefonické hovory).

 

Právnym základom takéhoto spracovania je:

– článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (GDPR), a to s cieľom podniknúť kroky na vašu žiadosť pred prípadným uzavretím zmluvy;

– článok 6, ods. 1, písm. a) nariadenia o GDPR, konkrétne váš súhlas so spracovaním vašich údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov.

Vaše údaje môžeme na vyššie uvedené účely preniesť na našich obchodných zástupcov a profesionálnych predajcov.

Vaše údaje sa budú spracovávať počas obdobia [3 rokov] po zadaní do vyhľadávača.

 

V súvislosti s takýmto spracovaním údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

Právo na prístup. Môžete nás požiadať o potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak je to tak, môžete požiadať o prístup k osobným údajom a doplňujúcim informáciám uvedeným v čl. 15 vyššie uvedeného nariadenia.

Právo na opravu. Môžete nás požiadať, aby sme opravili prípadné nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Právo na obmedzenie spracovania. Môžete nás požiadať, aby sme v konkrétnych prípadoch obmedzili spracovanie vašich údajov, ako je to stanovené v čl. 18 vyššie uvedeného nariadenia.   

Právo namietať. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu vašich údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Právo na vymazanie. Môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.

Tieto práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje, kde uvediete príslušnú požiadavku.

Právo podať sťažnosť na miestnom úrade na ochranu údajov, ktorý dohliada na uplatňovanie zákona o ochrane údajov. V každom členskom štáte EÚ je jeden úrad na ochranu údajov. Ak chcete nájsť miestny úrad na ochranu údajov, navštívte stránku: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en